يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
گالری
پیوند ها

سـاختـار و جـايگـاه پـارلمـان رومـانـي

الف ) پارلمان روماني :

كشور روماني داراي  دو مجلس ( مجلس نمايندگان و مجلس سنا ) مي باشد كه از   اهميت واحدي برخوردار مي باشند . كليه لوايح و قوانين بايستي  به تصويب دو مجلس  برسد و در صورتي كه بين دو مجلس در باره  طرح يا لايحه اي اختلاف نظر باشد موضوع در جلسه مشترك مجلسين مطرح و مورد بررسي و به راي گذاشته خواهد ‌شد. نمايندگان احزاب و نامزدهاي مستقل جهت ورود به مجلس و سنا  بر اساس راي گيري سراسري ، برابر ،  مخفي و آزاد انتخاب مي‌شوند. درحال حاضر مجلس نمايندگان 325 نماينده و 17 كميسيون تخصصي دارد . مجلس سنا نيز با 133 سناتور و 15 كميسيون تخصصي اداره مي شود .

هر دوره پارلماني در روماني 4 سال است . اجلاس پارلمان در نیمه نخست سال از ماه فوریه تا پایان ژوئن ادامه دارد و اجلاس پارلمان در نیمه دوم سال نیز از ماه سپتامبر تا اواخر دسامبر ادامه خواهد داشت . هر نماينده در مجلس نمايندگان ، نماينده 70 هزار نفر و هر سناتور نماينده 160 هزار نفر است . طبق مقررات موجود  حداقل سن نامزدها انتخاباتي براي ورود به مجلس سنا  35 سال و براي مجلس نمايندگان 23 سال مي باشد .

اهم كميسيونهاي تخصصي مجلسين رومانی

·        كميسيون اقتصادي ، سياست اصلاحي وخصوصي سازي

·        كميسيون بودجه ، دارائي و بانكها

·        كميسيون صنايع وخدمات

·        كميسيون كار و رفاه اجتماعي

·        كميسيون آموزش و پرورش علوم ، جوانان و ورزش

·        كميسيون قضائي

·        كميسيون فرهنگ ، هنر و رسانه هاي خبري

·        كميسيون نظم و مصونيت

·        كميسيون دفاع و امنيت عمومي

·        كميسيون سياست خارجي

·        کمیسیون رسیدگی به ارتشاء و سوء استفاده

·        کمیسیون حقوق بشر

·        کمیسیون کشاورزی

·        کمیسیون بهداشت و امور خانواده

·        کمیسیون تقسیمات و مدیریت محلی

ب) بخشهاي از قانون اساسي روماني در باره پارلمان

بخش يك ، سازمان  و عملكرد

ماده 58 نقش و ساختار

1- پارلمان عاليترين ارگان نماينده مردم روماني و تنها قدرت قانونگذاري در كشور است .

2- پارلمان تشكيل شده است از مجلس نمايندگان و مجلس سنا

ماده 59 انتخابات مجلسين

1- مجلس نمايندگان و مجلس سنا طبق قانون انتخابات در يك راي گيري سراسري، برابر،‌مستقيم ، مخفي و آزاد انتخاب خواهند شد.

2- سازمانهاي شهروندان متعلق به اقليتهاي ملي كه نتوانند آراء براي نمايندگي در پارلمان را به دست آورند حق دارند هر كدام يك كرسي در مجلس نمايندگان طبق شرايط قانون انتخابات داشته باشند. شهروندان اقليت ملي حق دارند فقط بوسيله يك سازمان نمايندگي داشته باشند.

 3- تعداد نمايندگان و سناتورها بوسيله قانون انتخابات ، به نسبت جمعيت كشور تعيين خواهد شد.

ماده 60 دوره نمايندگي

1- اعضاي مجلس نمايندگان و مجلس سنا براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند كه در صورت جنگ يا فاجعه مي‌تواند بوسيله قانون  تمديد شوند.

2- انتخابات مجلس نمايندگان و مجلس سنا ظرف مدت سه ماه از انقضاي دوره كار و يا از انحلال مجلسين انجام خواهد شد.

3- پارلمان جديد انتخاب شده به دستور رئيس جمهور روماني ظرف 20 روز از انتخابات تشكيل خواهد شد.

4- دوره وكالت مجلسين تا تاريخ تشكيل قانوني پارلماني جديد انتخاب شده تمديد خواهد شد. در اين مدت قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار نخواهد گرفت و قوانين اصلي تصويب ، تغيير و يا لغو نخواهد گرديد.

5- لوايح يا پيشنهادات قانونگذاري وارد شده در دستور كار پارلمان قبلي به دوره پارلمان جديد انتقال خواهد يافت.

 ماده 61- ساختار سازماني

1- سازمان و عملكرد هر يك از مجلسين بوسيله قوانين و آئين نامه آن مجلس تنظيم خواهد شد. منابع مالي مجلسين در بودجه تصويب شده تامين خواهد شد.

2- هر يك از مجلسين دفتر دائم خود را انتخاب خواهد كرد. رئيس مجلس نمايندگان و رئيس مجلس سنا براي تمام دوره كار مجلسين انتخاب خواهند شد. ديگر اعضاء دفتر دائمي در آغاز هر اجلاس انتخاب خواهند شد. عضويت اعضاء دفتر دائمي مي‌تواند قبل از انقضاء دوره كار مجلس لغو گردد.

3- نمايندگان و سناتورها مي‌توانند طبق مقررات هر مجلس در گروههاي پارلماني متشكل شوند.

4- هر مجلس كميسيون ثابت تشكيل خواهد داد و مي‌تواند كميسيون تحقيق و يا ديگر كميسيونهاي ويژه تشكيل دهد. مجلسين ممكن است كميسيون مشترك نيز تشكيل دهند.

5- دفاتر دائم و كميسيونهاي پارلماني به نحوي تشكيل خواهند شد كه منعكس كننده طيف سياسي هر يك از مجلسين باشند.

ماده 62 نشست هاي مشترك

1- مجلس نمايندگان و مجلس سنا بطور جداگانه و همچنين بطور مشترك تشكيل جلسه خواهند داد. جريان كار در يك اجلاس مشترك طبق مقررات تصويب شده باراي اكثريت نمايندگان و سناتورها خواهد بود.

2- مجلسين در موارد زير اجلاس مشترك خواهند داشت:

الف : براي استماع پيام رئيس جمهوري روماني

ب : ‌براي تصويب بودجه كشور و بودجه تامين اجتماعي كشور.

ج : براي اعلام بسج كلي ( عمومي ) يا جزئي

د: براي اعلام وضعيت جنگ

ه ‍: براي تعليق يا خاتمه مخاصمات مسلحانه

و: جهت بررسي گزارشات شوراي عالي دفاع و ديوان حسابرسي عمومي

ز: براي انتصاب رئيس سازمان امنيت كشور، طبق توصيه رئيس جمهوري روماني و اعمال كنترل بر اين گونه سازمانها

ح : براي انجام هر گونه حقوق ويژه ديگر كه طبق قانون اساسي و مقررات آئين نامه در اجلاس مشترك عمل خواهدشدو .....

ماده 63- اجلاسها

1- مجلس نمايندگان و مجلس سنا هركدام سالانه دو اجلاس ( دوره كاري) خواهند داشت. اجلاس اول در ماه فوريه شروع مي‌شود و تا آخر ماه ژوئن بيشتر ادامه نخواهد داشت. اجلاس دوم در ماه سپتامبر آغاز مي‌شود و تا آخر ماه دسامبر بيشتر طول نخواهدكشيد.

2- مجلسين نمايندگان و سنا ممكن است بنا به درخواست رئيس جمهور ، دفتر دائم هر يك از دو مجلس و يا به درخواست حداقل يك سوم نمايندگان وسناتورها اجلاس فوق العاده تشكيل دهند.

3- هر مجلس به دستور رئيس آن مجلس فرا خوانده مي‌شود.

ماده 64- مصوبات پارلمان و حد نصاب قانوني

مجلس نمايندگان و مجلس سنا قوانين، مصوبات و پيشنهاداتي را در حضور اكثريت اعضاء خود تصويب مي‌كنند.

ماده 65- علني بودن اجلاسها

1- اجلاسهاي مجلسين علني است.

2- مجلسين  در صورتيكه تصميم بگيرند مي توانند جلسات محرمانه تشكيل دهند.

بخش 2- وضعيت نمايندگان و سناتورها

ماده 66- وكالت نمايندگان

1- نمايندگان و سناتورها در اجراي وكالتشان در خدمت مردم هستند.

2- هر گونه وكالت فرمايشي كان لم يكن خواهدبود.

ماده 67 -  دوره تصدي نمايندگان و سناتورها

1- نمايندگان و سناتورها ، بشرط تاييد اعتبار نامه‌هاي آنان، از روزي كه مجلسي كه عضو آن هستند قانوناً تشكيل گرديد سمت خود را به عهده خواهند داشت.

2- صلاحيت يك نماينده يا يك سناتور هنگام تشكيل مجلسين جديد انتخاب شده، يا در صورت استعفا دادن، محروم شدن، ناسازگاري و يا فوت متوقف خواهد گرديد.

ماده 68- موارد منافات

1- هيچكس نمي‌تواند در آن واحد هم نماينده و هم سناتور باشد.

2- ديگر موارد مانعه الجمع به وسيله قانون اصلي مشخص خواهد گرديد.

ماده 69- مصونيت پارلماني

1- يك نماينده يا سناتور را پس ار بازپرسي نمي‌توان دستگير، بازداشت و تفتيش نمود. يا به جرم ارتكاب جنائي يا تخلف قانوني بدون اجازه مجلسي كه عضو آن است تحت تعقيب قرار داد. دادگاه صلاحيتدار در اين مورد ديوان عالي دادگستري خواهد بود.

2- نماينده يا سناتور را درصورت جرم آشكار مي‌توان بازداشت يا تفتيش نمود. وزير دادگستري فوراً مراتب دستگيري و تفتيش را به اطلاع رئيس مجلس مربوط خواهد رساند. مجلس ياد شده در صورتيكه اين بازداشت را بي اساس بداند بلافاصله دستور خواهد داد اقدام مذكور لغو گردد.

ماده 70- آزادي عقيده

نمايندگان و سناتورها ، مسئول قانوني كه به آن راي مي‌دهند يا نظرات سياسي كه در هنگام كار ابراز مي‌دارند شمرده نخواهند شد.

ماده 71- حقوق و ديگر مزايا

نمايندگان و سناتورها حقوق ماهانه دريافت خواهند كرد. مبلغ حقوق و ديگر مزايا به وسيله قانون تعيين خواهدشد.

بخش 3 قانونگذاري

ماده 72- حيطه قانونگذاري

1- پارلمان قوانين اساسي، اصلي و عادي را وضع و تصويب خواهد نمود.

2- تجديد نظر در قانون اساسي از طريق قوانين اساسي انجام خواهد گرفت.

3- قوانين اصلي موارد زير را تنظيم خواهد كرد:

الف: سيستم انتخاباتي

ب: سازمان و عملكرد احزاب سياسي

ج: تشكيل و برگزاري همه پرسي

د: تشكيل دولت و شوراي عالي براي دفاع از كشور

ه‍: حالت محاصره و اضطراري

و:‌جرائم جنائي ، كيفري و اجراي آنها

ز: اعطاء عفو يا بخشش جمعي

ح: سازمان و عملكرد شوراي عالي قضائي، ديوان حسابرسي عمومي

ط: وضعيت كارمندان دولتي

ي‌: مرافعات اداري

ك: وضعيت كلي قانوني مربوط به دارائيها وارث

ل: قوانين كلي مربوط به روابط كار، اتحاديه هاي كارگري و تامين اجتماعي

م: تشكيلات عمومي آموزش

ن: وضعيت كلي فرقه‌هاي مذهبي

س : سازمان فرمانداريهاي محلي كشور و قوانين كلي استقلال محلي

ع:‌تشكيل مناطق اقتصادي انحصاري

ف: ديگر زمينه‌هايي كه قانون اساسي وضع قوانين اصلي را براي آنها در نظر گرفته است.

ماده 73: ابتكار قانونگذاري

1- ابتكار قانونگذاري با دولت، نمايندگان ، سناتورها و همچنين حداقل 250000 نفر از شهروندان كه داراي حق راي مي‌باشداست . شهرونداني كه از حق ابتكار قانونگذاري استفاده مي‌كنند بايد حداقل از يك چهارم مجموع استانها باشند، در حاليكه از هر يك از آن استانها و يا شهر بخارست حداقل 10000 امضاء كننده از ابتكار مذكور حمايت نمايند.

2- ابتكار قانونگذاري شهروندان به مسائل مربوط به ماليات، امور بين‌المللي، عفو و بخشش نخواهد پرداخت

3- دولت با ارائه لوايح در يكي از مجلسين به ابتكار قانونگذاري عمل خواهد كرد.

4- نمايندگان ، سناتورها و شهروندان كه حق ابتكار قانونگذاري را اعمال مي‌كنند پيشنهادات خود را مي‌توانند  به شكل لايحه خواسته شده ارائه دهند.

5- پيشنهادات قانونگذاري ابتدا به مجلس تسليم خواهدشد .

ماده 74- تصويب لوايح و قطعنامه‌ها

1- قوانين اصلي و قطعنامه‌هاي مربوط به مقررات و آئين نامه‌هاي هر يك از مجلسين با اكثريت آراء  تعداد نمايندگان يا سناتورها به تصويب خواهد رسيد.

2- قوانين و قطعنامه‌هاي عادي با اكثريت آراء اعضاء حاضر در هر مجلس تصويب خواهد شد.

3ـ بدرخواست دولت يا ابتكار خود مجلس ، پارلمان ممكن است لوايح يا پيشنهادات قانونگذاري را تحت رويه فوق العاده مقرر طبق آئين نامه هر مجلس به تصويب برساند.

ماده 75- گزارش لوايح و پيشنهادات قانونگذاري از يك مجلس به مجلس ديگر

لوايح يا پيشنهادات قانوني تصويب شده به وسيله يك مجلس به مجلس ديگر ارجاع خواهد گرديد. اگر لايحه يا پيشنهاد قانوني در مجلس ديگر رد شود، مجدداً به مجلسي كه آن را تصويب نموده براي بحث جديد تسليم خواهد شد. اگر مجلس نتواند آن را دوباره تصويب كند، رد آن نهائي است.

ماده 76- وساطت

اگر يك مجلس لايحه يا پيشنهاد قانوني را تصويب نموده كه عبارت آن با آن چه در مجلس ديگر تصويب شده اختلاف دارد، روساي هر دو مجلس از ابتكار رويه وساطت مختلط كه از تعداد برابر از نمايندگان و سناتورها تشكيل مي‌شود استفاده خواهند كرد.

ماده 77- توشيح و تنفيذ قانون

1- قانون براي توشيح و تنفيذ به رياست جمهوري روماني تسليم خواهدشد. تنفيذ قانون ظرف مدت 20 روز پس از دريافت آن انجام خواهد گرفت.

2- رئيس جمهور روماني قبل از تنفيذ قانون ممكن است آن را براي بررسي مجدد به پارلمان ارجاع نمايد  و او فقط يكبار ممكن است چنين كند.

3ـ در صورتيكه رئيس جمهور قانون را براي بررسي مجدد يا مطابقت آن با قانون اساسي ارجاع كند ، پس از بررسي مجدد و تصويب و يا تاييد مطابقت آن با قانون اساسي توسط ديوان قانون اساسي ، رئيس جمهور  ظرف 10 روز آن را تنفيذ خواهد كرد.

ماده 78- نافذ گرديدن قوانين

قانون در روزنامه رسمي روماني چاپ خواهد شد و از تاريخ انتشار و يا تاريخ تعيين گرديده در متن آن مجري و نافذ خواهد بود.

ماده 79- شوراي قانونگذاري

1- شوراي قانونگذاري يك نهاد مشورتي متشكل از كارشناسان پارلمان است كه پيش نويس قوانين اصلي را به منظور يگانگي تشكيلاتي و هماهنگي تمام نهادهاي قانوني تهيه مي‌كند . اين نهاد سوابق رسمي قوانين روماني را حفظ خواهد كرد.

2- تاسيس ، تشكيل و عملكرد شوراي قانونگذاري طبق يك قانون اصلي تنظيم خواهد شد.

ماده 89- انحلال پارلمان

1- رئيس جمهوري روماني پس از مشورت با روساي هر دو مجلس و رهبران گروههاي پارلماني ، چنانچه راي اعتماد براي تشكيل دولت جديد ظرف 60 روز از اولين درخواست و حداقل دو درخواست انتصاب بدست نيايد ،‌ممكن است پارلمان را منحل نمايد.

2- درطول يكسال ، پارلمان را  فقط يكبار مي‌توان منحل نمود.

3ـ پارلمان در طول شش ماه آخر دوره تصدي رياست جمهوري و يا در طول وضعيت محاصره و اضطراري منحل نخواهد شد.

روابط بين پارلمان و دولت

ماده 110- اطلاع به پارلمان

1- دولت و ديگر ارگانهاي ادارات دولتي هر گونه اطلاع و اسنادي را كه مجلس نمايندگان ، مجلس سنا يا ديگر كميسيونهاي مربوط از طريق روساي مجلسين به عنوان بخشي از كنترل پارلمان بر فعاليتهاي دولت درخواست كنند در اختيار آنها خواهند گذاشت. در صورتي كه ابتكار قانونگذاري شامل تغييرات در بودجه تامين اجتماعي كشور باشد ، درخواست اطلاعات اجباري است.

2- اعضاء دولت ممكن است در كار پارلمان شركت كنند. اگر حضور آنها درخواست شود بايد آن را اجابت كنند.

ماده 111- پرسش و استيضاح

1- دولت و هر يك از اعضاء آن به پرسشها واستيضاحهاي مطرح شده به وسيله نمايندگان يا سناتورها پاسخ خواهند گفت.

 2- مجلس نمايندگان يا مجلس سنا ممكن است اقدام به ابراز موضع خود در مورد موضوع استيضاح بنمايد.

ماده 112- پيشنهاد راي ( اعتماد يا عدم اعتماد)

1- مجلس نمايندگان و سنا ممكن است در يك اجلاس مشترك چنانچه پيشنهاد قضاوت در مورد دولت به وسيله اكثريت نمايندگان و سناتورها ارائه گردد،‌اعتماد خود را از دولت بردارد (‌پس بگيرد)

2- پيشنهاد راي نسبت به دولت بايد با ابتكار حداقل يك چهارم تعداد كل نمايندگان و سناتورها به عمل آيد كه مراتب در تاريخ ارائه آن به دولت ابلاغ خواهد گرديد.

3- پيشنهاد راي نسبت به دولت سه روز قبل از شور در اجلاس مشترك پارلمان به مورد بحث گذاشته خواهدشد.

4- اگر پيشنهاد راي نسبت به دولت تصويب نشود ، نمايندگان و سناتورهائي كه آن را امضا كرده‌اند نمي توانند پيشنهاد ديگري را طي اجلاس مذكور ارائه دهند مگر آنكه دولت طبق ماده 112 مسئوليت آن را به عهده گيرد.

 ماده 113 تعهدات

1- دولت ممكن است دريك اجلاس مشترك مجلسين نمايندگان و سنا خود را در قبال يك برنامه ، يك بيانيه سياست كلي يا يك لايحه متعهد نمايد.

2- اگر ظرف سه روز از ارائه برنامه ،‌بيانيه سياست كلي يا لايحه ، پيشنهاد راي نسبت به دولت طبق ماده 112 ارائه گردد، دولت منفصل خواهد گرديد.

3- چنانچه دولت طبق مفاد بند(2) منفصل نشود ، لايحه ارائه گرديده تصويب شده تلقي خواهد گرديد. درحاليكه برنامه يا بيانيه سياست كلي براي دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- در صورتي كه رئيس جمهوري روماني تقاضاي بررسي مجدد قانون مصوبه طبق بند (3) را بنمايد، بحث در مورد آن در اجلاس مشترك مجلسين انجام خواهد گرفت.

 ماده 114- هيئت تقنيني

1- پارلمان ممكن است قانون ويژه‌اي را تصويب كند كه به دولت اجازه دهد احكامي را در مورد مسائلي كه خارج از حيطه قوانين اصلي است صادر نمايد.

2- قانون مذكور بايد وسعت و حدود امريه‌ها را تعيين نمايد

3- اگر قانون اختيار دهنده تعيين گردد، امريه‌هاي صادره طبق رويه‌ قانوني براي تصويب به پارلمان تسليم خواهد شد تا دوره اختيار دهنده منقضي شود. عدم رعايت با اين شرايط امريه را بلااثر خواهد نمود.

4- دولت در موارد استثنائي ممكن است امريه‌هاي اضطراري صادر نمايد كه فقط پس از تسليم به پارلمان براي تصويب نافذ خواهد گرديد.

 ماده 139- ديوان حسابرسي عمومي

1ـ ديوان حسابرسي عمومي بر تشكيل اداره و استفاده ازدارائي‌هاي دولتي و بودجه‌هاي عمومي نظارت كنترل خواهد نمود اين ديوان همچنين مطابق قانون  وظايف قضائي خود را اعمال خواهد كرد.

2- ديوان حسابرسي عمومي حسابهاي اداري بودجه عمومي ملي مربوط به عملكرد مالي منقضي شده و موارد سوء مديريت را بطور سالانه به پارلمان گزارش خواهد نمود.

3- به درخواست مجلسين نمايندگان و سنا ، ديوان حسابرسي عمومي اجراي منابع عمومي را مورد كنترل  و يافته‌هاي خود را گزارش خواهد كرد.

4- اعضاء ديوان حسابرسي عمومي منصوب شده بوسيله پارلمان مطابق قانون مستقل و غير قابل بركناري خواهند بود. آنها مشمول همان موارد مغاير شمرده شده مصوبه در قانون براي قضاوت خواهند بود.

 ديــوان قــانــون اســاســي

  ماده 140- ساختار

1- ديوان قانون اساسي متشكل است از 9 قاضي كه براي دوره تصدي 9 ساله منصوب مي‌شوند و اين دوره نمي‌تواند تمديد يا تجديد شود.

2- سه قاضي به وسيله مجلس نمايندگان ، سه قاضي به وسيله مجلس سنا و سه قاضي به وسيله رئيس جمهوري منصوب خواهند شد.

3- قضات ديوان قانون اساسي به وسيله راي مخفي رئيس ديوان را براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌كنند.

4- يك سوم اعضاء ديوان قانون اساسي هر سه ساله طبق مفاد قانون اصلي ديوان تجديد مي‌شوند.

ماده 141- شرايط براي انتصاب

قضات ديوان قانون اساسي بايد تحصيلات عالي در حقوق را تكميل نموده ، صلاحيت تخصصي عالي داشته و حداقل 18 سال تجربه فعاليت قضائي ياسابقه  تدريس در مدارس عالي حقوق را داشته باشند.

ماده 142- موارد منافات

عضويت در ديوان قانون اساسي با داشتن هر گونه سمت ديگر دولتي يا خصوصي به جز شغل تدريس درمدارس عالي حقوق منافات دارد.

 ماده 143- استقلال و غير قابل بركناري

قضات ديوان قانون اساسي در طول دوره تصدي خود مستقل و غير قابل بركناري خواهند بود.

 ماده 144- اختيارات

ديوان قانون اساسي اختيارات مشروح زير را خواهد داشت.

الف: اعلام مطابقت قوانين با قانون اساسي قبل از تنفيذ آنها در صورت تذكر به وسيله رئيس جمهوري ، يكي از روساي مجلسين ، دولت ، ديوان عالي دادگستري ، حداقل 60 نماينده يا حداقل 25 سناتور و همچنين بر حسب سمت با ابتكار و پيشنهاد براي تجديد نظر در قانون اساسي

ب: اعلام نظر در مورد مطابقت مقررات ورويه پارلمان با قانون اساسي در صورت تذكر از طرف يكي از روساي مجلسين ، يك گروه پارلماني يا حداقل 50 نماينده يا حداقل 25 سناتور

ج: تصميم در مورد مسائل استثنائي مطرح شده نزد دادگاههاي قانوني از جمله عدم مطابقت قوانين و امريه‌هاي با قانون اساسي

د: مراقبت بر رعايت رويه انجام انتخابات رياست جمهوري روماني و تائيد نتايج به پارلمان و دولت

و: اعلام نظر طبق پيشنهاد براي تعليق رياست جمهوري روماني از مقام خود.

ز: مراقبت بررعايت رويه تشكيل و برگزاري همه پرسي و تائيد نتايج آن

ج: كنترل مطابقت عملكرد ابتكار قانوني به وسيله شهروندان با شرايط قانوني

ط : تصميم در مورد اعتراضات مربوط به قانوني بودن يك حزب سياسي

 ماده 145- راي ديوان قانون اساسي

1ـ ديوان قانون اساسي چنانچه قانون يا حكمي ر امغاير با قانون اساسي تشخيص دهد طبق ماده 144 بندهاي الف و ب آن را براي بررسي مجدد اعاده خواهد كرد. اگر قانون مذكور به همان شكل با اكثريت دو سوم اعضاء هر يك از مجلسين به تصويب برسد، اعتراض مغايرت با قانون اساسي ملغي خواهد گرديد و تنفيذ و صدور قانون مزبور اجباري خواهد بود.

2- آراء ديوان قانون اساسي اجباري خواهد بود و اثر بازگشت به گذشته ( عطف به ما سبق) نخواهد داشت. اين آراء در روزنامه رسمي روماني انتشار خواهد يافت. 

نظرات

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران